Voorwaarden

Deze “website” wordt uitgebaat door en onder de verantwoordelijkheid van Euroscoop NV.

Deze voorwaarden omschrijven welke diensten en informatie u op de Website terugvindt en hoe u als bezoeker van de Website gebruik kan maken.

1. Website

“Website” slaat op de website euroscoop.be; siniscoop.be en de websites die deel uitmaken van deze website, waaronder ook de website van het online ticketing platform van Euroscoop. U wordt gebruiker van de website door de website te bezoeken, informatie te raadplegen of te delen op de website, aankopen te verrichten, en door elk ander gebruik. Elk gebruik van de website houdt uw akkoord in met deze voorwaarden. Het gebruik van specifieke onderdelen of diensten van de website kan geregeld worden door specifieke voorwaarden, zoals de verkoopsvoorwaarden voor het online ticketing platform, die deze gebruiksvoorwaarden kunnen vervolledigen en/of wijzigen. Het gebruik van die onderdelen en diensten houdt uw akkoord in met deze specifieke voorwaarden.

2. Gebruik

U dient de website te gebruiken op de wijze u aangeboden door Euroscoop. U zal geen gebruik maken van de diensten of informatie van de website (bijvoorbeeld teksten, foto's, tekeningen, iconen, software, links, klank, audiovisuele inhoud, enig grafisch ontwerp en broncodes) op een wijze of met een doel dat onwettig is of ingaat tegen de goede zeden of openbare orde.

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, die de goede werking of functionaliteit van de website voor uzelf of andere gebruikers in het gedrang brengt of kan brengen, bijvoorbeeld door installatie van robots of ‘spiders’, of elk ander gebruik dat niet als een aangeboden of normaal gebruik kan beschouwd worden. Het is derden toegelaten te linken naar de website, doch enkel naar de homepage en op de wijze aangeboden door Euroscoop. Euroscoop staat niet toe dat de pagina's bijvoorbeeld in een frame van een andere site verschijnen. Elke andere vorm van hyperlink of deep linken is gebonden aan de toestemming van Euroscoop.

Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van de website dient u zich te registreren of een gebruikersaccount aan te maken. De gegevens die u hierbij verstrekt dienen correct te zijn en zij worden verwerkt in overeenstemming met de privacy policy die u op de Euroscoop website terugvindt. U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens en eventueel wachtwoorden en van het verkeerd gebruik van uw account door een gebrek aan zorgvuldigheid. Het doorsturen van bepaalde gegevens gebeurt steeds op eigen risico en Euroscoop is niet aansprakelijk voor verlies of kwaadwillige interceptie van die gegevens.

3. Inhoud van de website

Euroscoop streeft ernaar dat de informatie op haar website correct, geschikt en up to date is, maar garandeert dit niet. Alle documenten, informatie en materialen worden in de huidige toestand geleverd, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk of impliciet, bijvoorbeeld omtrent de geschiktheid voor een bepaald doel. Euroscoop is evenmin aansprakelijk voor informatie die werd aangeleverd door derden, waaronder gebruikers.

Euroscoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten. Indien bijvoorbeeld de informatie betreffende een product, zoals de prijs ervan, duidelijk verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Euroscoop zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een bevestiging of de prijs van het product al dan niet werd gedebiteerd bij de gebruiker. Indien de gebruiker de foutief geafficheerde prijs betaalde, zal Euroscoop het gedebiteerde bedrag crediteren op de rekening van de gebruiker.

Euroscoop is niet gehouden toezicht te houden op de legitimiteit en verenigbaarheid met de goede zeden van de informatie die de gebruikers op de website plaatsen (posts, reacties…) en Euroscoop is evenmin aansprakelijk bij daden van piraterij of andere schendingen van auteursrecht die gebruikers begaan. Euroscoop is niet aansprakelijk voor informatie die door derden op de website wordt geplaatst maar behoudt zich het recht voor deze informatie te verwijderen indien zij van oordeel is dat deze niet strookt met deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker die informatie op de website plaatst zal Euroscoop vrijwaren tegen iedere aanklacht of vordering van derden die Euroscoop naar aanleiding daarvan zou ontvangen.

Op de website kunnen links naar andere websites gepubliceerd worden, waarvan sommige door Euroscoop worden beheerd. Voor zover deze websites niet door Euroscoop worden beheerd, gaat Euroscoop de inhoud of werking van de website niet na, en het verwijzen naar die website duidt niet op een aanbeveling of goedkeuring van Euroscoop. Euroscoop oefent dus geen controle uit over de voornoemde gelinkte websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de informatie hierop en de werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid of nut ervan.

Naast de eigen advertenties van Euroscoop kan de website ook advertenties van derden bevatten. Euroscoop is in dat geval niet aansprakelijk voor de wettelijkheid, de juistheid, de inhoud en de kwaliteit van de advertentie zelf en de door adverteerders aangeboden producten en/of diensten.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die is gepubliceerd op de website, waaronder ook deze gebruiksvoorwaarden, behoort Euroscoop toe of de derden van wie Euroscoop de toestemming heeft verkregen om de informatie op haar website te publiceren.

De website is een originele creatie waarvan voor elk element zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder de lay-out, structuur, databanken, broncodes en programmatuur. Dit geldt eveneens voor de gebruikte illustraties, teksten, foto’s, logos, tekeningen, beelden, geluiden en ander audiovisueel materiaal. Alle handelsmerken, merknamen of bedrijfsnamen zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken die toebehoren aan de desbetreffende eigenaars.

De gebruiker verwerft nooit rechten op een element van de website. Het is de gebruikers bijgevolg niet toegelaten om kopieën te maken of aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen te doen, en evenmin om het geheel of van een gedeelte van de website te verspreiden, verkopen, publiceren of commercialiseren zoals door de creatie van links naar de website of het opslaan van informatie in een database, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders. Schending van eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Euroscoop verwerft de intellectuele eigendomsrechten, hierboven beschreven, op door de gebruikers van de website online geplaatste informatie. Door het online plaatsen van die informatie, zoals teksten, afbeeldingen of andere bestanden, draagt u uw intellectuele eigendomsrechten hierop over aan Euroscoop, in de mate toegelaten door de wet, en geeft u Euroscoop toestemming om die informatie kosteloos te gebruiken, te verspreiden of te wijzigen, op de website of elders.

5. Aansprakelijkheid

Euroscoop NV biedt geen garantie omtrent de toegankelijkheid en het functioneren van de website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout, nalatigheid of vergetelheid in het concept, functioneren, inhoud, onderhoud, bijwerking, beveiliging of gebruik van de website. Euroscoop is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook, waaronder afwezigheid van dienstverlening, gegevensverlies of andere vormen van computerschade, die zou voortvloeien uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid van gebruik.

Het downloaden en/of installeren van software door de gebruiker op diens computer kan leiden tot wijzigingen in de programmatuur en bestanden van de computer van de gebruiker. Het is aan de gebruiker om na te gaan wat de gevolgen zijn van het gebruik en installatie op diens computer.

Euroscoop zet middelen in om haar website vrij te houden van bugs, virussen, trojans, spyware en andere ongewenste software, doch kan niet garanderen en niet aansprakelijk gesteld worden indien deze toch voorkomen. Euroscoop vraagt de gebruiker om zelf bijgewerkte antivirus, firewall en andere beschermende software te installeren. Indien de gebruikers onregelmatigheden bij het gebruik van de website zouden vaststellen, kunnen zij Euroscoop contacteren.

6. Wedstrijden

Euroscoop NV organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden en commerciële aanbiedingen. Deze zijn gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, de privacy policy, en aan hun eigen voorwaarden of wedstrijdreglement die de gebruiker op de betrokken webpagina kan raadplegen.

7. Aanpassing van de voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door Euroscoop NV op elk moment worden gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. Wijzigingen treden in op het moment van publicatie. Wij raden u dan ook aan bij het gebruik van de website de meest recente versie van deze voorwaarden te raadplegen.

8. Toepasselijke wet en bevoegde rechter

Enkel het Belgische recht is van toepassing, voor zover en in de mate toegelaten door de nationale wetgeving van het land van de gebruiker van de website. Eveneens voor zover toegelaten, zullen exclusief de rechtbanken van het rechtsgebied Tongeren bevoegd zijn.